Prensip pou lè wap kostime 

 • Men prensip pwotokolè ke ou ta dwe respekte lè w ap kostime.

  ♧Ou pa dwe mete plis ke TWA (3) koulè sou ou.
  ♧Pa janm kite dènyè bouton vès ou tache, lèw chita ou ka detachel.

  ♧Kostim ke tèt vès li gen yon sèl bouton pa ka al nan antèman ni nan seremonni ofisyèl.

  ♧Kostim ini, chemiz ini ak kravat ini pa fè sans, fòk omwen youn diferan.

  ♧Kostim ak rèl osinon a kawo mete sèlman ak chemiz ini.

  ♧Kostim manch kout pa ka mete pou w ale nan antèman ni nan seremoni enpòtan, se pou gala sèlman oubyen gradyasyon.

  ♧Tèt vès ka mete ak pantalon jeans senp, mayo san kole ak tenis plat senp, men se pa pou ale nan seremoni enpòtan.

  ♧Pa mete chemiz manch kout ak kravat ni brezo, (jan de abiman sa, se pou sèlman amplaye makèt yo)

  ♧Pa mete brezo le maten. Ou ka mete brezo apati 4trè nan laprèmidi.

  ♧Pantalon ak pli osinon akòdeyon pa pwotokolè ni pantalon twò eskini. Li dwe dwat sou ou.

  ♧Kravat pa dwe mare ni twò long ni twò kout, pwent kravat la dwe rive sou tèt bouk sentiwon w.

  ♧Kostim pa dwe mete ak sentiwon gwo bouk ni mont ki gen gwo kadran.

  ♧Lè w kostime, ou pa ka pote bèg sou do w, ou dwe pote valiz, men fòk li koulè kostim ou, osinon koulè soulye w ak sentiwon w.

  ♧Ou pa ka kostime pou w mete ni chapo pay ni kepi ni bone ni bando, men ou ka mete chapo an twal ki fèt pou sa.

  ♧Lèw kostime Nòmal, sa vle di kostim, chemiz, kravat, ou pa ka mete tchyaniz.

  ♧Bout ba blan pa mete anba patalon twal kèlkeswa koulè l.

  ♧Ou ka kostime epi ou mete tchyaniz san chosèt men fòk ou pa mete kravat ni brezo.
  ♧Arèt kravat ou dwe tache sou menm nivo ak pòch ou.

  ♧Chemiz de (2) pòch pa fèt pou lal anba tèt vès.

  ♧Kostim koulè viv paka al nan antèman... ou ka mete yo nan moman fèt

  ♧Ou pa ka mete yon pantalon jeans ki gen dizay epi pou w mete mayo w andedan.

  ♧Siw mete pantalon jeans ak tenis, ou pa ka mete chemiz manch long ki gen yon sèl pòch.

  ♧Zong gason pa dwe long ni twò kout; li dwe koupe nan yon wote 4 milimèt konsa epi pwent yo dwe won osinon kare.

  ♧Fè dizay nan sousi, trese bab ak fè chema sou pwent moustach pa pwotokolè.

  ♧Siw kostime, ou pa ka mete plis ke yon sèl goumèt nan bra w, ou pa ka non plis mete chèn ak gwo meday (bling bling) ni gen plis ke yon sèl bag nan dwèt ou.

  ♧Si zorèy ou pèse, se sèlman nan zòrèy gòch ou ou dwe mete zanno (mete l nan zòrèy dwat gen yon lòt siyifikasyon).

  ♧Mayo ki san kole, ki gen kou ve osinon kou won, pa ka mete ak pantalon twal.

  ♧Sentiwon w dwe koulè soulye w epi chosèt ou dwe ale ak koulè pantalon w.

  ♧Pantanlon san pasan pa mete a tchyaniz.

  ♧Ou pa ka mete tenis ki gen gwo semèl (tankou Adidas ak Air Force 1) epi pou w mete mayo andedan pantalon w.

  ♧Sandal, kèlke bèl li te bèl, pa dwe mete ak bout ba.

  ♧Si chevew jòni, li dwe ale ak koulè mayo w.

  ♧Ou pa dwe mete linèt solèy lèw prale nan seremoni enpòtan, koulè monti linèt la dwe ale ak koulè braslè mont ou.

  ♧Chemizèt koulè pa al anba chemiz blanch. Mayo blan ak grafiti pa al anba chemiz tou...
  Yo pa mete arè kòl anba kostim. (Patajel pa fè egoyis)
0 comments